"CÀ-PHÊ PHIN" BY THE COFFEE HOUSE

Vương Nguyễn : Art Direction

Hiền Vũ : Illustrator

Joe Võ : Producer